Κείμενα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

  • Απλά κείμενα: πτυχία, αναλυτικές βαθμολογίες, βεβαιώσεις σπουδών, ταυτότητες, διαβατήρια, ληξιαρχικές πράξεις, πιστοποιητικά δήμων, υπεύθυνες δηλώσεις, επιστολές.
  • Νομικά κείμενα: εξουσιοδοτήσεις, πληρεξούσια, δικόγραφα, εξώδικα, αποφάσεις δικαστηρίων, διαθήκες, μεταφράσεις νόμων, νομικά άρθρα.
  • Ιατρικά κείμενα: ιατρικές βεβαιώσεις, γνωματεύσεις, ιατροδικαστικές εκθέσεις, εξιτήρια, ιατρικά άρθρα, συστατικά και οδηγίες χρήσης φαρμάκων.
  • Οικονομία-Εμπόριο: συμβόλαια, καταστατικά εταιρειών, εμπορική αλληλογραφία, τελωνειακά έγγραφα, συστατικά προϊόντων.
  • Κοινωνικές επιστήμες: λογοτεχνικά, ιστορικά κείμενα, άρθρα.
  • Τουρισμός: διαφημιστικά φυλλάδια, τουριστικοί οδηγοί.